Yoroi

Tetsu Kuro-Urushinuri Hon-Kozane Kurokawa-Odoshi Nimai-Dō Gusoku